The Digital Store

Privacy Policy and Cookies

Privacy Policy

Imanawa respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Imanawa zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Imanawa gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Imanawa zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • Als u bij Imanawa een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Imanawa verkoopt uw gegevens niet
Imanawa zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Imanawa gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Imanawa geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Imanawa, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Privacy Policy
Imanawa respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We use your data to process the orders as quickly and easily as possible. For the rest, we will only use this data with your permission. Imanawa will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order.
 
Imanawa uses the collected data to provide its customers with the following services:
• When you place an order, we need your name, e-mail address, delivery address and payment details to process your order and to keep you informed of its progress.
• To make shopping at Imanawa as pleasant as possible, we store with your permission your personal details and the details regarding your order and the use of our services. This allows us to personalize the website.
• We use your e-mail address to inform you about the development of the website and about special offers and promotions. If you no longer appreciate this, you can unsubscribe on our website.
• If you place an order with Imanawa, we store your data on a Secure Server if desired. You can enter a user name and password so that your name and address, telephone number, e-mail address, delivery and payment details, so that you do not have to enter this with every new order.
• Data about the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to further develop and improve our site.
• If you decide to write a review, you can choose whether to add your name or other personal information. We are curious about the opinions of our visitors, but we reserve the right not to publish contributions that do not meet our site conditions.
• If you respond to a promotion or competition, we will ask for your name and e-mail address. We use this information to carry out the promotion, to announce the winner (s) and to measure the response to our marketing campaigns.
Imanawa does not sell your information.
Imanawa will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing your order. Our employees and third parties engaged by us are obliged to respect the confidentiality of your data.
 
Cookies.
Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer. Imanawa uses cookies to recognize you when you visit. Cookies enable us to collect information about the use of our services and to improve and adapt these to the wishes of our visitors. Our cookies provide information regarding personal identification. You can set your browser so that you do not receive cookies when shopping at Imanawa.
 
If you have any questions about Imanawa’s Privacy Policy, please contact us. Our customer service will help you further if you need information about your data or if you want to change it. In case changes to our Privacy Policy are necessary, you will always find the most recent information on this page.

Share, Spread the love
New Block

Enter Block content here...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.